Arxiu del confinament de Menorca

Aquests dies de confinament estan suposant una experiència nova que està cridada a ser un record històric que ens acompanyarà per molts anys. Els canvis que ha suposat a les nostres vides i la facilitat que tenim de tenir a mà un dispositiu que ens permeti gravar o fer fotos estan fent que aquesta situació sigui documentada per tots des de les nostres cases, finestres i balcons.

Seguint el seu objectiu de ser testimonis i conservar les imatges i sons de Menorca, la seva història i la seva gent, l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM engega el projecte de l’Arxiu del confinament.

El projecte consisteix en recollir les imatges del confinament: els aplaudiments de les vuit, les mostres d’agraïment, els moments compartits amb música o jocs des de les finestres, les fotos que ens mostren els nostres carrers buits, el silenci...

Per poder formar aquest arxiu necessita la col·laboració de tots els menorquins i menorquines que vulguin compartir el que estan recollint aquests dies.

A part d’animar a emprar l’etiqueta #arxiudeconfinamentMenorca quan comparteixin les seves fotos i vídeos a les xarxes socials, també demana a tothom que hi vulgui participar que faci arribar els seus documents al correu electrònic de l’Arxiu (arxiuimatgeiso@cime.es) amb el seu nom, la data, el lloc i el que mostren les imatges.

Entre tots podrem anar construint l’ARXIU DEL CONFINAMENT A MENORCA.

 

Drets i difusió de les fotos i vídeos
 
Els autors cedeixen els audiovisuals a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca del Consell Insular de Menorca (AISM) sense exigir contraprestació pels drets d’explotació en els termes i amb l’abast indicats a continuació:
Els audiovisuals es podran cedir temporalment a terceres persones per a la realització d’activitats culturals.
El Consell Insular podrà efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, inclosa la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet, tant en interès o iniciativa pròpia com a favor d’altres administracions públiques, entitats o persones privades que ho sol·licitin, sigui quina sigui la seva finalitat.
Aquesta explotació i usos de les imatges no es limita territorialment ni temporalment.
El Consell Insular de Menorca assumeix l’obligació de respectar i fer respectar els drets morals del donant, especialment el reconeixement de l’autoria.
 
Protecció de dades
 
El Consell Insular de Menorca sol·licita a la persona cedent dades de caràcter personal, amb la finalitat de d'identificar l'autoria dels audiovisuals cedits a l'AISM. Les dades es tracten amb estricta confidencialitat i se’ls apliquen les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per complir la llei.
El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Consell Insular de Menorca (CIF S0733002J; domicili a la plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó; correu: protecciodades@cime.es) i seran tractades per l’AISM.
Les vostres dades com a persona cedent de documents a l’AISM seran conservades de forma permanent.
Les dades no seran cedides a tercers, exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal.
Podeu exercir el dret d’accés, limitació del tractament i rectificació de les vostres dades personals, així com la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinats casos, també podeu sol·licitar la limitació del seu tractament o oposar-vos-hi.
Per exercir els drets esmentats podeu dirigir-vos presencialment a l’AISM, acreditant la vostra identitat mitjançant la presentació de qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència.
En cas que no estigueu satisfets amb la gestió de l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació, amb caràcter previ, al delegat de protecció de dades (pl. Biosfera, 5, 07703 Maó; correu: protecciodades@cime.es), sense perjudici de poder-vos dirigir directament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En tot cas, s’aplicarà el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.